BOZP a PO - KOMPLETNÍ SERVIS 

Bezpečnost práce a požární ochrana

                                                                            

                                                                    C e n t r u m    B O Z P   p r o   f i r m y   a   p o d n i k a t e l e

 

Školení BOZP

Proč je potřeba školení BOZP?

Nutnost samotného školení vyplývá ze zákona. Dále je třeba si uvědomit, že samotné školení BOZP chrání zaměstnance i zaměstnavatele. I když každého trochu jinak. Zaměstnavatel školením svých zaměstnanců dostojí zákonu a navíc má zaměstnance proškolené, tedy každý zaměstnanec ví, jak se má chovat na pracovišti, jaké má používat pomůcky, jak postupovat v případě nehody či úrazu. Dojde-li tedy k události spojené právě s BOZP nemůže se zaměstnanec vymlouvat, že nebyl proškolen a tudíž nevěděl jak jednat. Pokud se zaměstnanec účastní školení BOZP, pak má jistotu, že zaměstnavatel dodržuje předpisy a tím chrání své zaměstnance před úrazy i dalšími problémy.

Školení BOZP Ostrava

Co je obsahem školení BOZP?

Každé školení BOZP Ostrava probíhá podle osnovy, kterou vypracovává školitel. Z osnovy musí být patrné, jaké požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a požadavky zaměstnavatele byly předmětem školení, a jaká opatření a postupy musí zaměstnanci dodržovat a naplňovat s ohledem na zajištění podmínek BOZP v daném oboru. Osnova tedy specifikuje soubor informací a pokynů k zajištění BOZP dané firmy a zároveň musí obsahovat i závěrečný test, který zhodnotí pozornost a proškolenost účastníků. Školení BOZP lze obecně shrnout do těchto bodů:

  • politika BOZP organizace
  • způsob řízení BOZP na pracovišti
  • identifikace nebezpečí, hodnocení rizik a omezení rizik
  • specifická nebezpečí ohrožující život a zdraví, zdravotní účinky omezení expozice a rizika
  • právní předpisy pro BOZP
  • postupy při mimořádných událostech

Kdo má pověření školení BOZP?

Školit BOZP může náležitě proškolená osoba nebo odborně způsobilá osoba k prevenci rizik. V praxi to vypadá tak, že školení zaměstnanců provádí odborně způsobilá osoba k prevenci rizik nebo vedoucí pracovník, který prošel školením a je za BOZP ve firmě odpovědný.

Časový harmonogram školení BOZP v Ostravě

Školení BOZP v Ostravě má několik variant. Za prvé se musí provádět vždy při nástupu pracovníka do zaměstnání. Pak také při každé změně pracovní pozice, nových způsobech výroby i při zavádění nových postupů. Pravidelná školení BOZP se provádějí většinou jedenkrát za rok. V případě administrativních pracovníků je možné školit jednou za dva roky. Vedoucí pracovníci se školí podle rozhodnutí zaměstnavatele. Většinou by mělo školení proběhnout jedenkrát za 36 měsíců. Co se týká profesních školení zaměstnanců, tak ty se provádí podle předpisů lhůt stanovených na jednotlivé pracovní profese.

Důležitost dokumentace BOZP

O všech školeních je nutné vést dokumentaci a v případě kontroly ji předložit k nahlédnutí. Dokumentace musí obsahovat osnovy školení týkající se dané problematiky, veškeré podklady pro školení, všechna daná témata, prezenční listinu, která musí být shodná s testy, které zaměstnanci vyplňují na závěr školení. Kromě toho musí prezenční listina obsahovat název školení, jméno a podpis školeného i školitele, datum školení a způsob ověření znalostí.

BOZP zákon

Při nedodržení náležitostí souvisejících se zajištěním bezpečnosti na pracovištích hrozí vysoké sankce ze strany státních kontrolních úřadů. Proto je dobré obrátit se v případě BOZP a PO na profesionály.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s.

BOZP Ostrava

Ostrava - Třebovice, Zemědělská 5295/6, PSČ 722 00

+420 777 929 770

kontakt@bozpostrava.cz

Dále by Vás mohlo zajímat

Právní předpisy v oblasti BOZP a PO. Co znamená zkratka BOZP? Jak spolu souvisí BOZP a PO? Proč vést BOZP dokumentaci? Jaké náležitosti musí mít požární ochrana? Proč je nutné zajistit školení BOZP?

Co musím mít jako OSVČ bez zaměstnanců splněno z hlediska BOZP?