Požární ochrana

Každá podnikající fyzická nebo právnická osoba je povinna svou provozovanou činnost začlenit do kategorie podle požárního nebezpečí. Pokud jsou tyto činnosti začleněny do kategorie se zvýšeným nebo vysokým nebezpečím je zákonem o PO a vyhláškou stanovena povinnost plnit dalších povinnosti v požární ochraně. Nabízíme své služby jako osoby odborně způsobilé v požární ochraně, obraťte se na nás. Nabízíme jednorázovou nebo stálou cenově zvýhodněnou spolupráci. Výkon osoby odborně způsobilé v PO podle ust. § 11, zákona o PO

Nabízíme:

 • Zákon ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně (zákon o požární ochraně),
 • Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti (vyhláška o požární prevenci),
 • Vyhláška MV ČR č. 23/2008 Sb Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb,
 • Vyhláška č.87/2000 Sb. kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách,
 • Vyhláška MV ČR č. 202/1999 Sb. kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří,
 • Vyhláška MV ČR č. 111/1981 Sb. o čištění komínů,
 • Zákona č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky ve znění pozdějších právních předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií),
 • Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií),
 • Zákon č. 356/2003 Sb o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění pozdějších právních předpisů,
 • Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších právních předpisů,
 • Vyhlášky č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
 • Zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
 • Zákona č. 186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění,
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Vstupní audit požární ochrany

Prvním krokem k zajištění systému zabezpečení požární ochrany ve firmě je provedení auditu. Tím se ověřuje plnění legislativních požadavků na úseku požární ochrany. Na základě získaných informací se navrhuje opatření k nápravě či aktualizaci systému zabezpečení požární ochrany, vypracuje se aktualizovaná verze dokumentace požární ochrany. Podle míry požárního nebezpečí se provozovaná činnost začlení do požadované kategorie výše požárního nebezpečí.

Dokumentace požární ochrany

Zásadním krokem pro vytvoření plnohodnotné dokumentace PO je vstupní audit PO. Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Dokumentaci požární ochrany tvoří

 • Začlenění do kategorie dle míry požárního zabezpečení,
 • Posouzení požárního nebezpečí,
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • Požární řád,
 • Požární poplachové směrnice,
 • Požární evakuační plán grafický a písemný,
 • Dokumentace zdolávání požáru,
 • Řád ohlašovny požárů,
 • Tématický plán školení a školení OZO (odborně způsobilou osobou) v PO,
 • Zaměstnanců – provádí se 1 x za 2 roky,
 • Vedoucích zaměstnanců – provádí se 1 x za 3 roky,
 • Tématický plán odborné přípravy preventivních požárních hlídek a jejich školení,
 • Preventivních požárních hlídek – provádí se 1 x ročně,
 • Tématický plán odborné přípravy preventistů požární ochrany a jejich školení,
 • Preventistů – provádí se 1x ročně,
 • Dokumentace o provedeném školení,
 • Požární kniha.

Další služby v oblasti požární ochrany

 • Provádíme pravidelné preventivní prohlídky provozoven klientů vč. vypracování zpráv. Zákon o PO 133/1985 §5 písm. e),
 • Pravidelné kontroly a revize hasicích přístrojů vč. plnění hasicích přístrojů,
 • Servis a prodej hasicích přístrojů vč. jejich montáže
 • Školení požární ochrany vyplývající ze zákona o požární ochraně,
 • Vyhláška 246/2001 Sb. §23, §24, §25,
 • Organizace cvičných požárních poplachů a jejich vyhodnocení,
 • Příprava objektu na kolaudaci (vybavení prostředky PO dle PBŘ vč. bezpečnostních tabulek (BT) apod.),
 • Účast při jednání s orgány státního požárního dozoru (SPD).

Máte zájem o služby v oblasti požární ochrany?

Napiště nám a my se Vám ozveme!

 

BOZP zákon

Při nedodržení náležitostí souvisejících se zajištěním bezpečnosti na pracovištích hrozí vysoké sankce ze strany státních kontrolních úřadů. Proto je dobré obrátit se v případě BOZP a PO na profesionály.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s.

 

 

Dále by Vás mohlo zajímat

Právní předpisy v oblasti BOZP a PO. Co znamená zkratka BOZP? Jak spolu souvisí BOZP a PO? Proč vést BOZP dokumentaci? Jaké náležitosti musí mít požární ochrana? Proč je nutné zajistit školení BOZP?

Co musím mít jako OSVČ bez zaměstnanců splněno z hlediska BOZP?