BOZP

Bezpečnost práce Ostrava

Zákonné povinnosti v oblasti bezpečnosti práce se dotýkají každé firmy, organizace. Plnění těchto povinností kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty (OIP). Za přestupek nebo správní delikt může SÚIP nebo OIP udělit pokuty do výše několika mil. Kč. Naším úkolem je při outsourcingu zajistit funkční systém v oblasti BOZP.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve zněních pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, pracovní prostředky a zařízení, organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky, o dalších úkolech zadavatele stavby, jejího zhotovitele popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby a koordinátora BOZP na staveništi, v platném znění.
 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
 • Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.
 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.
 • Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce, v platném znění.
 • Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění.
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
 • Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění.
 • Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění.
 • Vyhlášky 18 (tlaková VTZ), 19 (zdvihací VTZ), 20 (elektrická VTZ), 21 (plynová VTZ)/1979 Sb. obecně vysokotlaká zařízení VTZ.
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Vstupní audit BOZP

K zajištění funkčního řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve Vaší společnosti je provedení vstupního auditu. V návaznosti na provedený audit bude Vaše společnost informována o nedostatcích či možnostech zlepšení v oblasti BOZP, na základě kterých budeme moci zpracovat individuální cenovou nabídku, která bude nastavena přímo na míru daného klienta.

Dokumentace BOZP

Zásadním krokem pro vytvoření plnohodnotné dokumentace BOZP je vstupní audit BOZP. Dokumentací BOZP se stanovují podmínky pro zajištění bezpečného provádění prací a prokazuje se plnění povinností stanovených platnými právními předpisy souvisejícími s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Obsah Dokumentace:

 • Vyhodnocení rizik, analýza rizikových faktorů a opatření k jejich eliminaci nebo odstranění,
 • Kategorizace prací,
 • Směrnice pro řízení BOZP,
 • Osnovy školení a lhůtník školení,
 • Směrnice pro poskytování OOPP, MČDP a ON, karty pro přidělování OOPP,
 • Kniha úrazů (vedení knihy úrazů a evidence úrazů),
 • Harmonogram lékařských prohlídek, žádost o posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance,
 • Provozní řády strojů, zařízení, mechanizace apod,
 • Dopravní řády,
 • Místní řád skladů,
 • Školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a odbornosti
 • Provádění kontrol BOZP ve firmách – §108 (5) dle Zákoníku práce -Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat,
 • Traumatologický plán,
 • Pravidelné kontroly na pracovišti dle požadavku klienta,
 • Zúčastňování se jednání s orgány státního odborného dozoru. OIP,Hygiena,Stavební úřady

Máte zájem o služby v oblasti bezpečnosti práce?

Napiště nám a my se Vám ozveme!

 

BOZP zákon

Při nedodržení náležitostí souvisejících se zajištěním bezpečnosti na pracovištích hrozí vysoké sankce ze strany státních kontrolních úřadů. Proto je dobré obrátit se v případě BOZP a PO na profesionály.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s.

 

 

Dále by Vás mohlo zajímat

Právní předpisy v oblasti BOZP a PO. Co znamená zkratka BOZP? Jak spolu souvisí BOZP a PO? Proč vést BOZP dokumentaci? Jaké náležitosti musí mít požární ochrana? Proč je nutné zajistit školení BOZP?

Co musím mít jako OSVČ bez zaměstnanců splněno z hlediska BOZP?