BOZP a PO - KOMPLETNÍ SERVIS 

Bezpečnost práce a požární ochrana

                                                                            

                                                                    C e n t r u m    B O Z P   p r o   f i r m y   a   p o d n i k a t e l e

 

BOZP dokumentace

Vést přesnou a samozřejmě přehlednou dokumentaci BOZP je nezbytné. Předložit ji je nutné při jakékoli návštěvě kontrolního orgánu. Jen tak se ochráníte před možnými pokutami.

BOZP dokumentace

Povinností každého podnikatele je dodržovat platné právní předpisy, které stanovuje zákon o podnikání. Nedodržením těchto předpisů se podnikatel vystavuje nebezpečí často velmi vysokých pokut, které mohou mít i likvidační charakter. Každý podnikatel, který navíc zaměstnává fyzické osoby, musí zajistit nejen bezpečnostní podmínky na pracovišti, ale i ochranné pomůcky a školení BOZP zaměstnanců. O všech těchto záležitostech je nezbytné vést přesnou dokumentaci a v případě potřeby ji předložit kontrolnímu orgánu.

Přehled dokumentace BOZP

Jak již bylo řečeno, je nezbytné vést určitou dokumentaci BZOP, která však bývá nastavena na danou firmu. To znamená na obor podnikání, počet zaměstnanců, majetek firmy, výrobní zařízení a samozřejmě i výrobní prostory. Měla by sem patřit tato dokumentace:

Dokumentace pro oblast řízení firem

Pracovní a organizační řád určuje povinnosti v oblasti BOZP. Patří sem všechny podnikové bezpečnostní předpisy, pracovní postupy, havarijní plány, včetně umístění lékárniček a jejich obsahů. Mezi hlavní dokumenty patří i kolektivní smlouva, jejíž součástí jsou povinnosti zaměstnavatele na ochranu zaměstnanců při práci, stejně jako podniková politika BOZP. Kromě toho musí každá firma vést záznamy kontrol a mimořádných událostí BOZP. K dalším dokumentům patří analýza rizik, kategorizace prací a rozbor rizik.

Dokumentace týkající se zaměstnanců

Jako první musí být uloženy pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců. Pak je nutné mít uloženy doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy a směnové záznamy. Opomenout nelze ani zdravotní potvrzení o způsobilosti zaměstnance vykonávat danou práci. Dokladována musí být všechna školení zaměstnanců, která musí mít data, záznam průběhu, kontrolní test a podepsanou prezentaci zaměstnanci. Je zapotřebí také dokladovat přidělování ochranných pomůcek. Každá firma by měla mít knihu pracovních úrazů, traumatologický plán a havarijní plány.

Dokumentace k pracovnímu prostředí

Sem se řadí doklady o výsledcích měření škodlivin v pracovním prostředí, všechny doklady o rizikových pracovištích, seznamy a karty používaných nebezpečných látek a chemikálií. Dále sem patří projektová dokumentace staveb i výrobních a provozních prostor.

Dokumentace strojů a technických zařízení

Zde se zařazují doklady a dokumentace technického charakteru, průvodní dokumentace strojů a zařízení.Dále se sem zařazují všechny předepsané kontroly, revize, deníky a záznamy, včetně dokladů o zprovoznění strojů. Mimo jiné sem patří také doklady o provozu motorových vozidel a motorových vozíků. Patří sem i jmenování odpovědných osob za provoz zařízení.

Přesné záznamy

Veškerou dokumentaci k BOZP je nutné mít v pořádku. Za její vedení je odpovědný majitel firmy. Ten také v případě nedostatků nese největší odpovědnost. Odpovědnost za jednotlivá pracoviště nesou určení vedoucí. Je nezbytné si uvědomit, že za porušení BOZP může následovat trestně – právní postih.

BOZP zákon

Při nedodržení náležitostí souvisejících se zajištěním bezpečnosti na pracovištích hrozí vysoké sankce ze strany státních kontrolních úřadů. Proto je dobré obrátit se v případě BOZP a PO na profesionály.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s.

BOZP Ostrava

Ostrava - Třebovice, Zemědělská 5295/6, PSČ 722 00

+420 777 929 770

kontakt@bozpostrava.cz

Dále by Vás mohlo zajímat

Právní předpisy v oblasti BOZP a PO. Co znamená zkratka BOZP? Jak spolu souvisí BOZP a PO? Proč vést BOZP dokumentaci? Jaké náležitosti musí mít požární ochrana? Proč je nutné zajistit školení BOZP?

Co musím mít jako OSVČ bez zaměstnanců splněno z hlediska BOZP?