BOZP a PO

BOZP a PO, tedy bezpečnost práce a požární ochrana, patří mezi základní povinnosti každé fyzické osoby i podnikatele. Co všechno však do požární ochrany patří? A pokud kontrola najde nedostatky, čekají vás sankce?

Co to je Požární ochrana?

Nutnost dodržení pravidel požární ochrany vychází ze zákona. Jde o udržení bezpečnosti v rámci daného místa a to bez ohledu na to, zda se jedná o služby nebo výrobní činnosti. Požární ochranu mají za povinnost provést a zajistit právnické osoby a podnikající osoby podle začlenění činností požární ochrany do kategorií, tedy podle celkové míry požárního nebezpečí. Z toho vyplývá, že jde o celý soubor pravidel, který musí být přesně zmapovaný a doložený dokumentací. Součástí požární ochrany je také školení jednotlivých zaměstnanců a určení odpovědnosti za požární ochranu jednotlivých úseků. Odpovědnost je velmi důležitá. Vždyť jde o zdraví lidí i o materiální hodnoty. Navíc se dodržování požární ochrany kontroluje a nedostatky podléhají sankcím, které mohou být dosti vysoké.

Předpisy Požární ochrany

Právní předpis upravující povinnosti organizací v oblasti požární ochrany, je Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně a Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a výkonu státního požárního dozoru. Ovšem je nutné si uvědomit, že u domů, které jsou pronajímány, odpovídá za požární bezpečnost jejich majitel. Výjimkou je, pokud je ve smlouvě jasně uvedeno, že tuto odpovědnost přejímá nájemce. Tato situace často nastává u domů, které se pronajímají jako kancelářské prostory. Pokud majitel budovy nepřevede povinnost požární ochrany na pronajímatele, pak sám musí mít na zřeteli nutnost proškolení nájemců o požární ochraně a zároveň by měl na veřejně přístupném místě vystavit požární řád budovy, respektive požárně poplachovou směrnici, se kterou se nájemce seznámí a smluvně se zaváže ji dodržovat. V reálu to pak často bývá tak, že nájemce podepíše pronajímateli seznámení se s požární ochranou budovy a své zaměstnance pak proškolí sám. Jde o takzvané delegování odpovědnosti. Jiné to bývá u budov, které jsou pronajímány jako výrobní prostory. Zde většinou nájemce smluvně přebírá nejen odpovědnost za svěřenou budovu, ale i za její požární ochranu. Pak je kompletně celé dodržování požární ochrany na nájemci. Včetně proškolení zaměstnanců.

Nutnost PO

Požární ochrana je v dnešní době opravdu nezbytná. Požár může vzniknout prakticky kdykoli. Stačí malá nepozornost, porouchaný kabel či jistič nebo varná konvice, která prostě nevypne a začne hořet. Požár se šíří velmi rychle a škoda jde do statisíců i milionů. Velmi často má pro podnikatele likvidační následky. Přitom dnešní zabezpečení právě proti požáru je na vysoké úrovni. Pokud je tedy využito, pak je vznik požáru minimalizován. Jsou-li vyškoleni i zaměstnanci, jak pracovat a předejít nebezpečí požáru, pak se možnost jeho vzniku ještě sníží.

Požární ochrana a školení

Požární ochranu je nutné dodržovat nejen na stálých pracovištích, ale i například u přepravních společností a jejich automobilů. Již proto, že řidiči často převážejí vysoce hořlavý materiál. Školení všech zaměstnanců se dnes stalo naprostou samozřejmostí. Každý zaměstnanec by podle rizika požáru, své práce a svého postavení měl projít školením BOZP a požární ochrany. Tato dvě školení spolu úzce souvisejí a proto je dobré je absolvovat zároveň. Každý, kdo tato školení absolvuje, musí na jeho konci vyplnit kontrolní test a odevzdat ho. Svou účast musí ztvrdit podpisem. Prezentační listina i testy by měly být archivovány pro případ kontroly.

Jak a kdy školení PO provádět?

Školení vždy zařizuje zaměstnavatel. Školit zaměstnance může bud sám zaměstnavatel nebo odborná firma. Vždy záleží na velikosti organizace a na rozhodnutí zaměstnavatele. Vzhledem k rozsáhlosti školení BOZP a PO se vyplatí, zaplatit si odbornou firmu a její školitele. Školení by mělo probíhat vždy při nástupu zaměstnance, při změně pracovního zařazení, při změně druhu práce, při přechodu na nové technologie, pracovní postupy a pak ve všech případech, kdy dochází ke změně bezpečnostních vlivů na práci.

Rozdělení PO

Požární ochrana se dělí podle míry požárního nebezpečí. Všichni podnikatelé mají za povinnost bez ohledu na podnikatelskou činnost provést začlenění činností požární ochrany do správné kategorie. Kategorie jsou tři: bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím. Toto začlenění musí provést buď technik požární ochrany, nebo odborně způsobilá osoba v PO. Po začlenění se musí provést buď posouzení požárního nebezpečí, to v případě vysokého požárního nebezpečí, nebo začlenění činností do kategorií u zvýšeného požárního nebezpečí, anebo jen zápis o tom, že činnosti jsou prosté zvýšeného požárního nebezpečí.

Dokumentace PO

Na dokumentaci požární ochrany je pohlíženo velmi přísně. V pořádku ji musí mít všichni. Rozdíl je však v dokumentaci podle rozdělení požárního nebezpečí. Dokumentaci požární ochrany zpracovává a popřípadě vede odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany. Součástí dokumentace musí být základní specifika firmy se všemi náležitostmi, začlenění do kategorie požární ochrany, posouzení požárního nebezpečí, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řád a požární poplachové směrnice. Mimo to musí dokumentace požární ochrany obsahovat data kontrol požárních přístrojů a data jednotlivých školení, zároveň se zápisy a dokumentací těchto školení.

Kontroly PO

Jde o preventivní kontroly, které zjišťují stav požární ochrany i vedení dokumentů o požární ochraně. Nejčastěji se provádějí ve všech objektech a zařízeních, kde právnické osoby i podnikající fyzické osoby provozují činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím. Jde tedy o druhý a třetí stupeň požární míry nebezpečí. O celé kontrole se vyhotovuje zápis v požární knize. Záznam musí obsahovat datum provedení, označení objektu a pracoviště, zjištěný stav, navržená opatření, včetně stanovení způsobu a termínů jejich splnění, jméno a podpis osoby, která záznam provedla a vedoucího zaměstnance kontrolovaného pracoviště nebo jiné určené osoby a nakonec záznam o splnění navržených opatření.

Jak často se preventivní kontroly provádějí?

Lhůty preventivních požárních prohlídek stanoví § 13, vyhlášky 246/2001 Sb. Jednou za tři měsíce je to u činností s vysokým požárním nebezpečím. Jednou za 6 měsíců tam, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Jednou za rok tam, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí. Tyto lhůty mohou být zkráceny, ne však prodlouženy.

Možná rizika při kontrole PO

K nejčastějším problémům při kontrole PO dochází právě v nejméně náročných provozech spadajících do kategorie činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí. Za prvé tyto organizace velmi často na pravidelné kontroly zapomínají, navíc chybí označení objektu příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně. Problém je i s místy, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany, jako jsou hasicí přístroje a požárně bezpečnostní zařízení, jako je vnitřní požární vodovod a nástěnné hydranty. Velmi často bývají špatně nebo vůbec vyznačeny únikové cesty, směry úniku, nouzové východy, evakuační výtahy, hlavní uzávěry plynu, vody, elektrické energie a topení, přenosné hasicí přístroje, požární hydranty, zákazy kouření a zákazy vstupu s otevřeným ohněm.

Únikové a přístupové cesty

Tak to je další z častých problémů. Při kontrole bývá zjištěno, že tyto únikové cesty jsou zatarasené nábytkem, sochami, květináči nebo poutači. Někdy bývají až příliš úzké, špatně značené, nebo vůbec značené. Přístupovými cestami je myšlen volný přístup k ochraně před požárem. Tedy k hasicím přístrojům, hydrantům, k vnitřnímu požárnímu vodovodu, k sekyrkám a dalším nezbytnostem, které jsou zapotřebí a které stanový zákon v případě vypuknutí požáru. Dalším z opomenutých zabezpečovacích prvků jsou požární dveře. Tyto musí mít revizi jedenkrát ročně a také vystavenou revizní zprávu. Bohužel, téměř při každé kontrole Po tato zpráva chybí.

Možné sankce

Správní kontrolní orgán může podle zjištěných nedostatků uložit pokutu. A její výše opravdu není zanedbatelná. Je-li naplněna skutková podstata správního deliktu, řídí se § 76 zákona o požární ochraně a může uložit pokutu až do výše 500 000 korun.

Máte zájem o BOZP a PO? Napiště nám a my se Vám ozveme!

BOZP zákon

Při nedodržení náležitostí souvisejících se zajištěním bezpečnosti na pracovištích hrozí vysoké sankce ze strany státních kontrolních úřadů. Proto je dobré obrátit se v případě BOZP a PO na profesionály.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s.

 

 

Dále by Vás mohlo zajímat

Právní předpisy v oblasti BOZP a PO. Co znamená zkratka BOZP? Jak spolu souvisí BOZP a PO? Proč vést BOZP dokumentaci? Jaké náležitosti musí mít požární ochrana? Proč je nutné zajistit školení BOZP?

Co musím mít jako OSVČ bez zaměstnanců splněno z hlediska BOZP?