Bezpečnost práce

BEZPEČNOST PRÁCE - BOZP

Bezpečnost práce (BOZP) je souhrn opatření stanovených platnou legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek. Tato oblast vyplývá ze zákona pro každou společnost (s.r.o., a.s.) či OSVČ.

Povinnosti vyplývající z legislativy

Zákon určuje povinnost neustále vyhledávat rizika plynoucí z výkonu činnosti společnosti i OSVČ, vyhodnocovat je a rizika odstraňovat. Plnění těchto povinností v bezpečnosti práce kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty (OIP). V případě nedodržení může úřad udělit pokutu za každý zjištěný přestupek. Naše společnost zajišťuje komplexní služby dodavatelským způsobem s cílem vyloučit omyly a nedostatky v BOZP a PO, které šetří Váš čas i peníze.

Součástí služeb bezpečnosti práce ( BOZP ) je :

• zpracování, vedení a aktualizace dokumentace BOZP, která je vyžadována obecně závaznými právními předpisy ČR,
• trvalé udržování dokumentace BOZP v souladu s obecně závaznými právními předpisy
• periodické kontroly stavu BOZP v objektu a pořízení zápisů z těchto kontrol,
• provádění prověrky BOZP (1 x ročně) a pořízení zápisu z této prověrky
• spolupráce s osobou pověřenou plněním úkolů na úseku BOZP, informování o změnách v právních předpisech v oblasti BOZP a o povinnostech na úseku BOZP
• soustavné vyhledávání rizik, jejich hodnocení a přijímání opatření k jejich odstranění (pravidelné kontroly pracovišť se zaměřením na vyhledávání rizik)
• zpracování dokumentace v oblasti prevence rizik dle § 102 zákoníku práce, v platném znění
• vypracování informace o rizicích dle § 101 odst. 3 zákoníku práce, v platném znění, pro konkrétní případ dle požadavků objednatele
• provádění školení vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců v oblasti BOZP na základě vypracovaných osnov školení
• zpracování a revize provozních předpisů a pokynů, návrhy opatření ke zlepšení stavu BOZP na pracovištích objednatele (např. v oblasti firemní preventivní péče, vybavení zaměstnanců OOPP, vybavení pracovišť bezpečnostními značkami, vedení lhůtníků kontrol, revizí, školení apod.)
• odborná pomoc v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání (šetření pracovních úrazů)
• odborná pomoc na pracovištích objednatele při řešení stanovených povinností vyplývajících z platných předpisů vztahujících se k BOZP, upozornění na nedostatky a návrhy na opatření na odstranění nedostatků
• dohlížení na uplatňování a dodržování právních a vnitropodnikových předpisů na pracovištích objednatele
• osobní účast při kontrolách orgánů státního odborného dozoru (OIP, KH, Hasiči)

Dokumentace BOZP:

• Identifikace a hodnocení rizik
• Kategorizace prací
• Směrnice pro řízení BOZP ve firmě
• Směrnice pro přidělování OOPP zaměstnancům
• Směrnice vedení pracovních úrazů a evidence pracovních úrazů
• Osobní karty BOZP zaměstnanců
• Traumatologický plán
• Harmonogram lékařských preventivních prohlídek zaměstnanců
• Bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení
• Provozní, dopravní, skladový řád a další dokumenty podle druhu provozované činnosti

Máte zájem o služby v oblasti bezpečnosti práce?

Napiště nám a my se Vám ozveme!

 

BOZP zákon

Při nedodržení náležitostí souvisejících se zajištěním bezpečnosti na pracovištích hrozí vysoké sankce ze strany státních kontrolních úřadů. Proto je dobré obrátit se v případě BOZP a PO na profesionály.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s.

 

 

Dále by Vás mohlo zajímat

Právní předpisy v oblasti BOZP a PO. Co znamená zkratka BOZP? Jak spolu souvisí BOZP a PO? Proč vést BOZP dokumentaci? Jaké náležitosti musí mít požární ochrana? Proč je nutné zajistit školení BOZP?

Co musím mít jako OSVČ bez zaměstnanců splněno z hlediska BOZP?